Strategia formacji

Najważniejsze wydarzenia z życia wspólnot w Archidiecezji Lubelskiej

Formacja chrześcijańska jest stałym procesem upodabniania się do Chrystusa pod kierownictwem Ducha Świętego (Adhortacja JP II Christifidelis laici 57). 

Celem formacji jest coraz pełniejsze odkrywanie swojego osobistego powołania oraz gotowość, by tym powołaniem żyć.


KAŻDA GRUPA, KTÓRA SŁUŻY POWINNA SIĘ FORMOWAĆ, by rozpoznawać, co złożył w nas Bóg, pogłębiać te dary oraz lepiej je rozumieć.


Jako Koordynacja Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej proponujemy następującą formację:
- dla kapłanów - Szkoła Proroków (spotkania raz w miesiącu)
- dla Liderów i Pasterzy - formacja stała (2 weekendy w roku + comiesięczne spotkania modlitewno-organizacyjne z uczestnictwem w Eucharystii)
- dla Animatorów - formacja 2-letnia
- formacja diakonii Uwielbienia - Szkoła Uwielbienia, formacja muzyczna dla osób, które prowadzą spotkania modlitewne - formacja 2-letnia
- formacja Wstawienników - kursy modlitwy wstawienniczej, kurs podstawowy + pogłębiony (weekend)
- kursy pogłębiające formacje we wspólnocie w ramach SNE - Lubelskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji ,,Miriam"
- stała formacja wspólnotowa - seminaria zostały przyporządkowane etapom wzrostu duchowego (oświecenie, oczyszczenie, zjednoczenie).

NASZE SEMINARIA:

F0 – MOJE SPOTKANIE Z BOGIEM

 1. REO – Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy
 2. Wprowadzenie
 3. Miłość Boża
 4. Grzech
 5. Jezus - jedyny Zbawca
 6. Jezus - jedyny Pan
 7. Wiara i nawrócenie
 8. Jezus jest Panem- przyjęcie Jezusa
 9. Duch Święty
 10. Modlitwa o zesłanie Ducha Świętego
 11. Nowe Życie w Duchu Świętym

F0 – SPOTKANIE JEZUSA (w świetle Miłości)

Studium Ewangelii

 1. SPW – Seminarium Podstaw Wiary
 2. Słowo Boże (i Tradycja)
 3. Dekalog jako dar (ochrona) i zadanie
 4. Dekalog – tablica 1 (zagrożenia duchowe)
 5. Dekalog – tablica 2 (prawość serca)
 6. Modlitwa osobista (7 cech modlitwy)
 7. „Ojcze nasz”
 8. Najświętsza Maryja Panna „Pozdrowienie Anielskie”
 9. Rachunek sumienia
 10. Sakramenty – Pojednanie
 11. Sakramenty – Eucharystia
 12. Modlitwa wspólnotowa
 13. Katechizm (KKK)
 14. Katechizm (KKK)
 15. Wyznanie wiary (credo) a herezje

III. SUW – Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego

 1. Wprowadzenie
 2. Przebaczenie jako warunek otwarcia na łaskę uzdrowienia
 3. Jezus Chrystus, a fałszywe obrazy Boga
 4. Katecheza + Modlitwa o uzdrowienie wszystkich etapów życia
 5. Ludzkie dekalogi - rodzina i świat
 6. Zagrożenia duchowe
 7. Lęki
 8. Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie
 9. Akceptacja siebie i własnej historii życia
 10. Uzdrowienie całego człowieka
 11. Modlitwa o uzdrowienie i napełnienie duchem Świętym
 12. Świadectwa
 13. SW – Seminarium o Wspólnocie
 14. Odnowa w Duchu Świętym (a inne ruchy w Kościele)
 15. Effatha a inne grupy Odnowy w Duchu Świętym
 16. Czym jest a czym nie jest nasza wspólnota? (Droga duchowa wspólnoty)
 17. Reguła Wspólnoty Effatha - Jedność wspólnoty (+ struktura przynależności)
 18. Reguła Wspólnoty Effatha - różne zadania członków (+ struktura odpowiedzialności)
 19. Świecki w grupie modlitewnej (dla Kandydatów – warunki wejścia do wspólnoty)
 20. Udział w życiu wspólnoty (dynamika grupy, kryzysy, pojednanie)

F1 – DROGA OCZYSZCZENIA (w świetle Prawdy)

Studium Ewangelii

 1. Oczyszczenie
 2. Sens oczyszczenia – współpraca z łaską Boga
 3. Człowiek w spotkaniu z Bogiem
 4. Droga naszego życia
 5. Cel życia
 6. Jak żyć?
 7. UDDŚ – Uświęcające Dary Ducha Świętego
 8. Duch Święty – i dary uświęcające
 9. Dar Mądrości
 10. Dar rozumu
 11. Dar umiejętności
 12. Dar rady
 13. Dar męstwa
 14. Dar pobożności
 15. Dar bojaźni Bożej

III. WD – Seminarium: Walka Duchowa „Grzechy główne”

 1. O co toczy się walka duchowa?
 2. Sumienie contra przewrotność
 3. Nawrócenie contra idolatria
 4. Lenistwo (acedia) contra tożsamość chrześcijańska
 5. Pycha (superbia)
 6. Nieumiarkowanie (gula)
 7. Nieczystość (luxuria)
 8. Zazdrość (invidia)
 9. Chciwość (avaritia)
 10. Gniew (ira)
 11. ZM – Historia mojego zbawienia – zmiana mentalności
 12. Sens duchowego umierania
 13. Byłem niewolnikiem
 14. Byłem najemnikiem, sługą
 15. Uczeń Jezusa Chrystusa
 16. Przyjaciel Jezusa Chrystusa
 17. Dziecko Boga i dziedzic Królestwa

F2 – DROGA OŚWIECENIA (w świetle Nadziei)

Studium Ewangelii

 1. SCh – Seminarium Charyzmatyczne
 2. OŚWIECENIE jako etap życia duchowego
 3. Miłość – fundament stworzenia i porządek istnienia
 4. Grzech i konsekwencje wyboru zła
 5. Zbawienie w Chrystusie (dar i zadanie)
 6. Jezus Pan i Jego Królestwo (Prawdy i Miłości)
 7. Wiara i nawrócenie (metanoia)
 8. Osobiste Przymierze z Bogiem – Komunia serc
 9. Duch Święty Stworzyciel i „nowe stworzenie”
 10. Od narzekania do dziękowania – Charyzmaty Jezusa Chrystusa
 11. Od narzekania do dziękowania 2 „Dary są rozdane”
 12. Od… 3 „Tablica darów efezjańskich” CZ.1
 13. Od… 4 „Tablica darów efezjańskich” CZ.2
 14. Od… 5 „Charyzmaty bez charakteru to katastrofa ”
 15. Od… 6 „Nowy początek” „Laska Mojżesza”
 16. DB – Seminarium Uzdrowienia – Dom w Bogu
 17. Odkryć swoje powołanie
 18. Dlaczego im bardziej się staramy tym gorzej wychodzi? (Dopuszczenie prawdy o sobie, że jestem grzesznikiem i sam sobie nie poradzę, szczerość wobec siebie i Boga,)
 19. Wydobyć serce (otworzyć serce na Miłość Boga aby pokochać siebie samego, a potem…)
 20. Wydobyć wątrobę (trucizny we mnie – osąd, pożądliwość, maski - i Boże Lekarstwo)
 21. Żółć na oczy (Zaślepienie – zaćmienie umysłu, zatwardziałość serca, niemoc woli – i dar Boga )
 22. Zadomowić się w Bogu (moja wartość nie zależy od oceny ludzi)
 23. Nowe życie z Bogiem (Bóg mnie strzeże i prowadzi)

Lub II.   Seminarium Uzdrowienia – Rozwój we współpracy z łaską

 1. Cel rozwoju – czym jest miłość
 2. Ja fałszywe, a moje poczucie wartości
 3. Poznać siebie – uczucia, relacje i ból
 4. Praca z myślami – rozbijanie fałszywego „Ja” – zmiany
 5. Miłość samego siebie i miłość bliźniego
 6. Miłość do Boga – postanowienia

III. Organizm Duchowy

 1. Wiara
 2. Miłość
 3. Nadzieja
 4. Życie duchowe ( Organizm duchowy)
 5. Seminarium Rozeznawania (osobistego)
 6. Warunki podstawowe dotyczące osoby rozeznającego
 7. Wybór moralny, a rozeznawanie duchowe (Co rozeznajemy?)
 8. Zasady rozeznawania (Co i kiedy rozeznajemy?).
 9. Reguły rozeznawania (gdy pogrążasz się …)
 10. Reguły rozeznawania (gdy szukasz dobra))
 11. Reguły rozeznawania (gdy czynisz postępy w dobrym)
 12. Jak uporządkować i na nowo kształtować swoje życie.

F3 – DROGA ZJEDNOCZENIA (w Miłości)

Studium Ewangelii

 1. Pascha Izraela - Pascha Jezusa - Pascha Chrześcijan (moja – nasza)
 1. ZJEDNOCZENIE jako etap życia duchowego
 2. Spotkać Boga żywego – Teofanie
 3. Wyjść z niewoli grzechu – Oczyszczenie
 4. Wejść w Przymierze z Bogiem – Oświecenie
 5. Bóg bliski – Zjednoczenie
 6. Ziemia Obiecana – Wąska Brama
 7. Przyjście Boga – Advent (Oczekiwanie i oczekiwania)
 8. Bóg się rodzi (w nas) – Adwent mistyczny
 1. Pragnienie Serca Jezusa Chrystusa (adoracje + dzienniczek)
 1. Milczenie
 2. Spowiedź
 3. Walka duchowa
 4. Cierpienie
 5. Zawierzenie + Wola Boża.
 6. Eucharystia + Zjednoczenie.
 7. Tajemnica Miłosierdzia.
 8. Łaski.
 9. Miłość.

III. Krzyż – Drogi Krzyżowe

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .
 1. Życie w miłości – Ludzie Boga (stają się święci)
 1. Św. Augustyn – wyznania o nawróceniu
 2. Św. Teresa z Avila
 3. Św. Ignacy Loyola
 4. Św. Tomasz z Akwinu
 5. Św. Tereska z Lisieux
 6. Św. Bernard z Clairvaux
 7. Św. Franciszek z Asyżu
 1. Błogosławieństwa – Królestwo Boże
 2. Błogosławieni czystego serca
 3. Błogosławieni ubodzy
 4. Błogosławieni zasmuceni
 5. Błogosławieni pokorni
 6. Błogosławieni spragnieni sprawiedliwości
 7. Błogosławieni miłosierni
 8. Błogosławieni wprowadzający pokój
 9. Błogosławieni prześladowani
 10. Błogosławieni, którzy uwierzyli
 11. Posługa animatora – przygotowanie do SOW posługi na F0
 12. Zasady dzielenie i sens budowania grupki dzielenia
 13. Kim jest animator ?